ZAPISY na Seminarium Focusingowe - Nowe podejście do zmiany terapeutycznej z punktu widzenia procesu doświadczania. REGISTRATION for the Focusing Seminar - A new approach to therapeutic change from an experiential process perspective.

Tu zapiszesz się na Seminarium Focusingowe, gdzie po raz pierwszy w Polsce przybliżymy focusing jako narzędzie zmiany w ujęciu procesowym.

Here you will sign up for the Focusing Seminar, where we will introduce for the first timefocusing as a tool for change from a process perspective.

Z okazji wizyty naszych Gości z Chile odbędzie się również warsztatowa sesja "Focusing i duchowość" 

Zajęcia poprowadzą/ Classes will be conducted by Edgardo Riveros AedoGabriela Riveros Aguilar (Instytut Focusingu Chile).

26-27.08.2023

51 miejsc

Seminarium Focusingowe/Focusing seminar - Wrocław

Miejsce wydarzenia: ul. Św. Józefa 1/3
50-329 Wrocław
Opis

English below in orange - if you want to sign up, click "wybierz"(select) and then at the bottom of the page "zapisz się"(sign up)

Seminarium Focusingowe - Nowe podejście do zmiany terapeutycznej z punktu widzenia procesu doświadczania

Seminarium pogłębiające istotę focusingu, które jest czymś nowym w Polsce, przeznaczone jest przede wszystkim profesjonalistów zajmujących się focusingiem (psychoterapeuci różnych modalności, terapeuci uzależnień, trenerzy), aczkolwiek może to być interesująca propozycja dla kogoś, kto nie zetknął się z tą metodą pracy, a jest otwarty na eksplorację doświadczania w ciele.

Przedstawiony zostanie proces zmiany focusingowej za pomocą Panoramic View (PV), czyli doświadczeniowego pola, które tworzy się natychmiast po uzyskaniu “uchwytu” i zmiany (handle/body shift). Koncepcja PV nie była do tej pory prezentowana w Polsce. Będzie możliwość zadawania pytań, będzie też prezentacja pracy z klientem.
Zostanie przedstawiona sekwencja zmiany z kontaktu z ciałem (body sequence). Jest to nowy sposób pracy focusingowej, który pozwala dopełnić zmianę pojawiającą się w ciele, w naszym odczuciu, bardzo pomocny w procesie pracy z klientem.
Na seminarium poruszymy kwestię pracy z “zamrożoną całością”, z klientem, który “utknął”, jest zamrożony oraz  zaufania procesowi płynącemu z ciała i czekania w ciszy na zmianę.

Na seminarium będzie oprócz wykładu, prezentacja pracy z klientem oraz możliwość zadawania pytań.

Przy zapisie można wybrać opcję osobno płatnych obiadów na miejscu.

Strona z informacjami: https://www.ducinaltum.wroclaw.pl/seminarium-focusingowe-we-wroclawiu

Po wpłacie proszę sprawdzić folder spam, gdyż z adresu platforma@ducinaltum.wroclaw.pl automatycznie zostanie wysłana faktura z potwierdzeniem zapisu na wybrany moduł.


Focusing Seminar - A new approach to therapeutic change from the perspective of the experiential process

The seminar deepening the essence of focusing is intended mainly for professionals dealing with focusing (psychotherapists of various modalities, addiction therapists, trainers), although it may be interesting for someone who has not come across this method of work but is open to the exploration of experiencing in the body.

The process of focusing shift using Panoramic View (PV), an experiential field that is created immediately after the 'handle' and shift (handle/body shift) is achieved, will be presented. The PV concept has not yet been presented in Poland. There will be an opportunity to ask questions, and there will be a presentation of client work.
The body shift sequence will be presented. This is a new way of focusing work, which allows you to complete the change that occurs in the body, which we feel is very helpful in the process of working with clients.
In the seminar, we will address the issue of working with a 'frozen whole', with a client who is 'stuck', and trusting the process coming from the body and waiting in silence for change.

At the seminar there will be, in addition to the lecture, a presentation of the work with the client and an opportunity to ask questions.

When signing up you can choose the option of separately paid lunches on site.

Information page: https://www.ducinaltum.wroclaw.pl/seminarium-focusingowe-we-wroclawiu (in Polish)

After payment, please check your spam folder as an invoice will automatically be sent from platforma@ducinaltum.wroclaw.pl confirming your enrolment for the selected module.

750,00 zł

28-29.08.2023

4 miejsc

Warsztaty dla psychoterapeutów - Wrocław

Miejsce wydarzenia: ul. Św. Józefa 1/3
50-329 Wrocław
Opis

English below in orange - if you want to sign up, click "wybierz"(select) and then at the bottom of the page "zapisz się"(sign up)

Warsztaty dla psychoterapeutów: Pogłębienie modelu procesu focusingowego E. Gendlina

To 14 godzin profesjonalnego szkolenia dla psychoterapeutów doświadczeniowych pracujących focusingowo oraz focuserów, na którym przedstawiony zostanie m.in. pogłębiony model pracy focusingowej przy użyciu Modelu Procesu, pracy z zamrożonymi całościami, traum oraz zmianą schematów u klienta.

Będziemy pracować nad tym odczuwalnym w ciele pacjenta  głosem, który jest tak trudno ująć w słowa; będziemy uczyć się jak wspierać pacjenta by potrafił  opisywać ten głos, słuchać go i mówić o nim, wspierać odkrywanie i wyznaczanie przez niego nowych ścieżek własnego rozwoju oraz wychodzenie z wyuczonych, nieadaptacycjnych schematów. 

Zagadnienia warsztatu:

 1. Wejście do świata impilcite poprzez Model Procesu Gendlina (APM - A Process Model)  oraz Doświadczanie i tworzenie znaczeń (ECM - Experiencing & Creation of Meaning).
 2. Prezentacja na żywo pracy focusingowej.
 3. Focusing jako zjawisko - zaawansowana ilustracja pracy doświadczeniowej, rozpoznawanie i towarzyszenie w momentach zmiany.
 4. Różnica między “uchwytem” (handle) a “bezpośrednim odniesieniem”(direct referent).
 5. Stworzenie panoramicznego widoku doświadczenia i zmiana schematów u klienta.
 6. Pogłębianie pracy focusingowej przy użyciu Modelu Procesu (interakcja z 3 typami doświadczenia cielesnego i ich wzajemne oddziaływanie.)
 7. Jak pracować z momentem bycia na krawędzi doświadczenia.
 8. Teoria zmiany, zamrożone całości.

Strona z informacjami: https://www.ducinaltum.wroclaw.pl/Warsztat%20we%20Wroc%C5%82awiu (in Polish)

Po wpłacie proszę sprawdzić folder spam, gdyż z adresu platforma@ducinaltum.wroclaw.pl automatycznie zostanie wysłana faktura z potwierdzeniem zapisu na wybrany moduł.


Workshop for psychotherapists: A deepening of the focusing process model of E. Gendlin

This is a 14-hour professional training for experiential psychotherapists working focusing and focusers, which will introduce, among other things, an in-depth model of focusing work using the Process Model, working with frozen wholes, trauma and changing patterns in the client.

We will work on that felt voice in the patient's body that is so difficult to put into words; we will learn how to support the patient to be able to describe this voice, to listen to it and to talk about it, to support the patient's discovery and determination of new paths of self-development and to step out of learned, maladaptive patterns. 

Workshop topics:

Entering the impilcite world through the Gendlin Process Model (APM - A Process Model) and Experiencing & Creation of Meaning (ECM - Experiencing & Creation of Meaning).
Live presentation of focusing work.
Focusing as a phenomenon - an advanced illustration of experiential work, recognising and accompanying moments of change.
Difference between 'handle'(handle) and 'direct referent'(direct referent).
Creating a panoramic view of experience and changing patterns in the client.
Deepening focusing work using the Process Model (interacting with the 3 types of bodily experience and how they interact).
How to work with the moment of being at the edge of experience.
Theory of change, frozen wholes.
Information page:
https://www.ducinaltum.wroclaw.pl/Warsztat%20we%20Wroc%C5%82awiu

Once you have paid, please check your spam folder, as an invoice will automatically be sent from platforma@ducinaltum.wroclaw.pl confirming your enrolment for the chosen module.

1 750,00 zł

01-02.09.2023

5 miejsc

Warsztaty dla psychoterapeutów - Warszawa

Miejsce wydarzenia: Warszawa
Opis

English below in orange - if you want to sign up, click "wybierz"(select) and then at the bottom of the page "zapisz się"(sign up)

Warsztaty dla psychoterapeutów: Terapeuta w sztuce psychoterapii zorientowanej focusingowo

Warszatat obejmujący 14 godzin profesjonalnego szkolenia. To intensywne doświadczanie skupiające się na roli terapeuty, jako artysty, towarzyszącym w procesie focusowania, terapeuty doświadczającym. Warsztat ten przygotuje terapeutę do jeszcze lepszego reagowania na to, co pomiędzy nim a klientem się wytwarza podczas sesji focusingu. Tematem będzie tu m.in. terapeuta dzielący się z klientem swoim felt sensem w celu pogłębiania doświadczania swojego i klienta, wzmacnianie kompetencji terapeuty w tym zakresie, sile jego empatii, autentyczności, obecności. Porozmawiamy tutaj także o sytuacjach trudnych w terapii, zbadamy utknięcia, traumy - przyjrzymy się pracy z zamrożonymi całościami. Ten warsztat jest bardziej o osobie terapeuty niż klienta. 

Zagadnienia warsztatu:

Terapeuta jako artysta towarzyszący klientowi w  procesie nadawania znaczeń. 

 1. Terapeuta jako osoba - obecny, autentyczny, akceptujący własną kruchość.
 2. Wzmacnianie talentów terapeuty jako towarzysza zmiany.
 3. Odkrywanie złożoności własnego doświadczenia przez terapeutę.
 4. Kreatywne korzystanie z “felt sensu” terapeuty do symbolizowania uczuć Drugiego.
 5. Siła zmiany płynąca z autentyczności.
 6. Empatia jako źródło siły i jej ograniczenia.
 7. Responsywność terapeuty ważniejsza niż technika.
 8. Pojmowanie Focusingu jako zjawiska.
 9. “Eveving”-  (EVerything" interacting with "EVerything - wszystko jest w interakcji ze wszystkim). Koncept z filozofii Gendlina o sile znaczeń
 10. Teoria i doświadczenie - teoria zmiany, zamrożone całości, trauma, utknięcia.
 11. Zastosowanie focusingu w praktyce:
 • przygotowanie do sesji i wsłuchanie się w swoje doświadczenie
 • poszukiwanie tematu sesji 
 • kiedy i jak korzystać z Focusingu 
 • jak zamknąć sesję (redukcja lęku i nowe rozumienie problemu)
 • sekwencje doświadczania poprzez ciało i ich przyjmowanie
 • jak ocenić efektywność sesji terapeutycznej.

     12. Partnerstwo focusingowe - towarzyszenie w rozwoju i wzroście terapeuty.

Warsztat przeznaczony dla psychoterapeutów doświadczeniowych pracujących focusingowo oraz focuserów.

Więcej informacji: https://www.ducinaltum.wroclaw.pl/warsztat-w-warszawie

Po wpłacie proszę sprawdzić folder spam, gdyż z adresu platforma@ducinaltum.wroclaw.pl automatycznie zostanie wysłana faktura z potwierdzeniem zapisu na wybrany moduł.


Description
Workshop for psychotherapists: Therapist in the art of focusing-oriented psychotherapy

A workshop comprising 14 hours of professional training. It is an intensive experience focusing on the role of the therapist as an artist, a companion in the focusing process, an experiencing therapist. This workshop will prepare the therapist to respond even better to what is produced between him and the client during the focus session. Topics here will include the therapist sharing his or her felt sense with the client in order to deepen his or her own and the client's experience, the empowerment of the therapist in this regard, the power of his or her empathy, authenticity, presence. Here we will also talk about difficult situations in therapy, explore stuckness, trauma - we will look at working with frozen wholes. This workshop is more about the therapist than the client. 

Workshop topics:

The therapist as artist accompanying the client in the process of making meaning. 

The therapist as a person - present, authentic, accepting their own fragility.
Strengthening the therapist's talents as a companion for change.
Exploring the complexity of the therapist's own experience.
Creative use of the therapist's 'felt sense' to symbolise the feelings of the Other.
The power of change flowing from authenticity.
Empathy as a source of strength and its limitations.
Therapist responsiveness more important than technique.
Understanding Focusing as a phenomenon.
"Eveving"- (EVerything" interacting with "EVerything"). Concept from Gendlin's philosophy of the power of meaning
Theory and experience - theory of change, frozen wholes, trauma, stuckness.
Applying focus in practice:
preparing for the session and listening to one's experience
looking for a topic for the session 
when and how to use Focusing 
how to close the session (reduction of anxiety and new understanding of the problem)
sequences of experiencing through the body and accepting them
how to evaluate the effectiveness of a therapy session.
     12 Focusing partnership - accompanying the therapist's growth and development.

This workshop is designed for experiential psychotherapists working in focusing and focusers.

More information: https://www.ducinaltum.wroclaw.pl/warsztat-w-warszawie (in Polish)

After your payment, please check your spam folder as an invoice will automatically be sent from platforma@ducinaltum.wroclaw.pl confirming your enrolment for the selected module.

1 750,00 zł
Cena
łącznie
0,00 zł